Huisregels

Om het festival goed en bovenal veilig te laten verlopen gelden de onderstaande huisregels. In onvoorziene situaties beslist de organisatie.

1 Tickets en Toegang

 • Tickets en toegangsbewijzen zijn niet terugbetaalbaar noch omruilbaar.
 • In geval van verlies of diefstal van tickets en.of toegangsbewijzen worden deze niet vervangen noch terugbetaald.
 • Bezoekers jonger dan 16 jaar worden alleen toegelaten tot het festivalterrein onder begeleiding van een door de ouders goedgekeurde begeleider (met een leeftijd van minimaal 18 jaar).
 • Tickets en toegangsbewijzen mogen niet gebruikt worden voor commerciĆ«le of promotionele doeleinden zonder voorafgaande toestemming van het NJF.
 • Tickets en toegangsbewijzen mogen niet worden doorverkocht zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het NJF. Tickets die zonder deze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het NJF worden doorverkocht, geven geen recht op toegang tot het festivalterrein.
 • Wijzigingen in het programma leiden niet tot een colledige of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket.
 • De toegang tot het festivalterrein kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van het festivalterrein worden verwijderd (zonder recht op terugbetaling van de toegangsprijs) indien een bezoeker:
  • onder invloed is van alcohol of drugs;
  • in het bezit is van drugs of drugs verhandelt;
  • eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen door het NJF of andere autoriteiten;
  • gedrag vertoont of kleding draagit die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, discriminatie, enz;
  • de veiligheid van andere bezoekers in gevaar brengt;
  • in het bezit is van verboden voorwrpen;
  • weigert de instructies van beveiligingspersoneel of andere autoriteiten op te volgen;
  • weigert of nalaat de algemene voorwaarden na te leven.

2 Veiligheid

 • Om veiligheidsredenen behoudt het NJF zich het recht voor:
  • om het festival te onderbreken of stop te zetten;
  • om te voorkomen dat bezoekers het festivalterrein verlaten tot nader order;
  • om bezoekers het festivalterrein te weigeren, zelfs als ze in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Het is bezoekers van het festival niet toegestaan:
  • om op tenten, hekken, of andere constructies op het festivalterrein te klimmen;
  • om in- en uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
  • om zichzelf te vermommen zodat ze onherkenbaar zijn met de bedoeling de rust te verstoren of de veiligheid van de andere bezoekers in gevaar te brengen;
  • om eten, drinken of andere producten te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het NJF;
  • om te roken op plaatsen waar dit verboden is;
  • om in het openbaar te urineren;
  • om decoraties neer te halen, af te breken of te vernielen;
  • om decoraties of ander materiaal dat eigendom is van het NJF te stelen.
  • om vuur te maken;
 • De volgende voorwrpen zijn verboden op het festivalterrein
  • voorwerpen waarvan het NJF en/of het beveilingspersoneel besluit dat ze een risico vormen voor de andere bezoekers en/of locatie van het festival;
  • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
  • wapens;
  • banners of voorwerpen met discriminierende en/of provocerende teksten of uitdrukkingen die gebruikt kunnen worden om de rust te verstoren, of die de veiligheid van de menigte in gevaar kunnen brengen en/of verwondingen of schade aan personen en goedereen kunnen veroorzaken;
  • dieren (met uitzondering van hulphonden)

  3 Overmacht

  • Het NJF kan het festival alleen annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien het NJF een andere aantoonbare dwingende reden heeft om het festival te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: terrorische dreigingen/aanslagenm sechte weer omstandigheden, stakingen, brand, oorlog, overheidsingrijpen, pandemieën, uitval en/of vertragingen van technische voorzieningen, uitval en/of vertragingen van vermoermiddelen, enz.
  • Wanneer het NJF zich genoodzaakt ziet om delen van het festivalterrein te sluiten, of onderdelen van het programma te wijzigen wegens overmacht, leidt niet tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het ticket.

Bekijk de statistieken